ملاقات وزیر بهداری بحرین با عبداله ریاضی


2602 بازدید

ملاقات وزیر بهداری بحرین با عبداله ریاضی
11 دی 1356 ـ ملاقات وزیر بهداری بحرین با عبداله ریاضی رئیس مجلس شورای ملی