استعمال مواد مخدر توسط والاگهر‌!


2198 بازدید

استعمال مواد مخدر توسط والاگهر‌!
موضوع: تلویزیون آموزشی

اخیراً والاگهر سروناز دختر والاحضرت عبدالرضا پهلوی جهت آشنایی با سیستم‌های مختلف ارزیابی و تهیه برنامه‌های تلویزیون در پروژه iDi تلویزیون آموزشی مشغول به کار شده است.
نظریه شنبه: دوستی چند جانبه بین جیم کینگ و بهرام نادری و خانم فرزام و قماربازی نمودن آنها و استعمال مواد مخدر همه خطراتی است که والاگهر را تهدید می‌نماید زیرا والاگهر نیز بدون توجه به دوستی بی‌شائبه خود با این عده ادامه می‌دهد و اغلب شبها به بازی تخته نرد و صرف شام با خانم فرزام می‌پردازد.
نظریه سه‌شنبه: مفاد گزارش خبر صحیح به نظر می‌رسد.راسخ
4شنبه: خبر قابل تحقیق و بررسی است.