شاهزادة قاچاقچی!‏


1374 بازدید

شاهزادة قاچاقچی!‏
به : کل سوم /315‏ تاریخ : 9/12/50‏

از : سوئیس ‏ شماره: 1192‏

موضوع: وصول 200 کشف 2115 کاشف 900 ‏

پیرو 1184 ـ 5/12/50‏

‏ روز دوشنبه 9/12/50 قاضی مأمور رسیدگی به پرونده حسن قریشی اعلامیه‌ای صادر و اعلام داشت تحویل‌دهنده تریاک شاهزاده ایکس ‏‏(‏IKX‏) یکی از نزدیکان شاه ایران بوده که توقیف او نظر به داشتن مصونیت سیاسی ممکن نگردید. ژنرال کنسول ایران در این موضوع ‏هیچ‌گونه دخالتی نداشته است.‏

‏1ـ قریشی از زندان آزاد گردید.‏

‏2ـ روزنامه‌هایی که با این شدت موضوع به این کوچکی را وسیله حمله قرار داده اند از چه منبعی تغذیه و هدایت می‌شوند.‏

‏3ـ موضوع چهار میلیون فرانک ضمانت در دادگاههای سوئیس بی‌سابقه است حتی برای شدیدترین جرمها چگونه برای 35 گرم تریاک این ودیعه را خواسته‌اند باید دستگاه ‏قضائی ژنو هم تحت تأثیر آن عوامل باشد این عوامل را بشناسید.[دستخط نصیری]‏

اوامر سریعاً به رئیس نمایندگی ابلاغ ضمناً به فرموده، نمایندگی تلاش بیشتری در وظایف خود داشته باشد.‏