مشاجره هویدا با یک نماینده مجلس


2822 بازدید

مشاجره هویدا با یک نماینده مجلس


موضوع : مشاجره جناب آقاى نخست‏وزیر و معتمدى نماینده مجلس شوراى ملى.

به : 322 تاریخ 18/12/45

از : 20 ه / 5 شماره : 30625/20 ه 5

در تعقیب تشنجى که در صبح روز چهارشنبه 17/12/45 در اثر اظهارات حسین معتمدى نماینده مجلس شوراى ملى درباره وزیر اطلاعات در جلسه علنى مجلس شوراى ملى اتفاق افتاد در عصر روز مزبور پس از بحث در لایحه بودجه هنگامى که نمایندگان به اتفاق جناب آقاى نخست‏وزیر. براى صرف شام به رستوران مجلس رفتند بین آقاى نخست‏وزیر و حسین معتمدى مشاجرات تندى درگرفت و آقاى نخست‏وزیر، اضافه نمودند چنانچه آقاى معتمدى عذرخواهى ننماید استعفا خواهد داد. به دنباله این جریان آقاى مهندس ریاضى رئیس مجلس شوراى ملى آقاى نخست‏وزیر و آقاى معتمدى و چند نفر از معمرین مجلس را به دفتر خود برده و پس از نیم ساعت گفتگو قرار مى‏گذارند آقاى معتمدى به جاى عذرخواهى در جلسه علنى بگوید که اظهارات من درباره وزیر اطلاعات روى شایعات بوده است.

ولى پس از تماس آقاى معتمدى با نمایندگان. اغلب نمایندگان اقلیت مجلس این تصمیم را رد نموده و معتقد بودند که باید آقاى نخست‏وزیر که نماینده مجلس را تهدید نموده معذرت‏خواهى نماید و نماینده مجلس نباید معذرت بخواهد در نتیجه پس از اینکه در ساعت 2300 جلسه علنى مجددا تشکیل گردید رئیس مجلس دو دفعه آقاى معتمدى را براى انجام تصمیمات متخذه به پشت تریبون دعوت نمود ولى معتمدى از رفتن به پشت تریبون خوددارى نمود و لذا رئیس مجلس نفر دیگرى را براى بحث در لایحه بودجه دعوت نمود و جناب آقاى نخست‏وزیر هم با مشاهده این جریان با حالت عصبانیت مجلس را ترک نمودند و لذا جلسه مجلس نیز به عنوان تنفس تعطیل گردید.

نظریه منبع : جریانات فوق موجب ناراحتى نمایندگان مجلس گردیده و در این اختلاف نمایندگان عضو حزب ایران نوین از نخست‏وزیر طرفدارى مى‏نمایند و نمایندگان اقلیت از معتمدى نماینده اصفهان جانبدارى مى‏نمایند.

قبلاً از طریق بخش 322 طى گزارشى به عرض تیمسار ریاست ساواک رسید و در پرونده‏هاى مربوطه بایگانى شد علیهذا در پرونده دولت به کلاسه 225012 بایگانى شود. 22/12/45