نامه به تیمورتاش مبنی بر توقف مذاکرات خرید فشنگ


1524 بازدید

نامه به تیمورتاش مبنی بر توقف مذاکرات خرید فشنگ


طهران بتاریخ 13 مهر ماه 1305 نمره صادره 609

برلن سفارت ایران

حضرت تیمورتاش وزیر دربار پهلوی

در جواب تلگراف نمره 48 چون قیمت فشنگ گران است، مذاکرات را متروک بفرمائید.