انتقال ۱۴ تن تریاک به کاخ سعد آباد


2120 بازدید

انتقال ۱۴ تن تریاک به کاخ سعد آباد
سند زیر گزارش یک مجله آمریکایی راجع به نقش خاندان پهلوی در داد و ستد مواد مخدر است .