قیافه نخست وزیری


2018 بازدید

قیافه نخست وزیری
موضوع: وضع دولت

کاظمیه کفیل پیشین وزارت گمرکات ضمن یک صحبت خصوصی می‌گفت که اخیراً دکتر اقبال مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران قیافه نخست‌وزیری به خود گرفته و مثل آن است که بویی از تغییر دولت به مشامش رسیده است.

کاظمیه اضافه کرد که در اثر تحولات سیاسی در امریکا و اتخاذ روشهای تازه آن کشور در مورد ایران و حملات جراید امریکا به ایران در مورد تأسیس کارخانه ذوب‌آهن دستجات سیاسی و منتظر‌الوزرا به فعالیت افتاده‌اند و برابر اظهار دکتر امینی پس از مسافرت آقای نخست‌وزیر انگلیس به ایران وضع دولت روشن خواهد شد.

توضیح آنکه کاظمیه افراد نزدیک به دکتر علی امینی نخست‌وزیر پیشین ایران محسوب می‌شود.

ریاست بخش 322 جهت استحضار و هر گونه اقدام مقتضی

رئیس بخش 321 معینی