شاه: نمایندگان مجلس مثل سگ به هم حمله می‌کنند!


2156 بازدید

شاه: نمایندگان مجلس مثل سگ به هم حمله می‌کنند!
از: بخش 325
گزارش
درباره: گفتار فارسی رادیو لندن
محترماً به عرض می‌رسد:
رادیو لندن در بخش فارسی ساعت 45/19 روز 18/5/51 قسمت‌هایی از مصاحبه شاهنشاه آریامهر با (دیوید هرث) را که در روزنامه گاردین چاپ لندن منتشر شده پخش می‌نماید. در جایی از مصاحبه مزبور و در پاسخ به این سؤال که آیا ایران در زمینه دمکراسی جهانی پیشرفتی حاصل می‌‌کند؟.... نقل از فرمایشات ملوکانه گفته شده «طی بحث‌های عمده، نمایندگان مجلس همچون سگ به یکدیگر حمله می‌کنند.»
در تعقیب پخش گفتار مزبور، رادیو پیک ایران نیز در تاریخ 19/5/51 مورد منظور را با استناد به مطالب رادیو لندن زمینه بحث تبلیغاتی قرار داده و مطالب انتقادی شدیدی پخش نموده است.
اقدامات انجام شده:
با مراجعه به مطالب روزنامه گاردین مورخ 9 اوت 1972 مندرج در بولتن محرمانه وزارت اطلاعات، موضوع مورد تأیید قرا رگرفت مراتب استحضاراً معروض گردید.
بررسی کننده ـ هاشمی حائری
رئیس دایره ـ اکباتانی
رئیس بخش 325 ـ احسنی 26/5/51
رئیس اداره دوم عملیات و بررسی ـ شهاب
ضمیمه 257821 بایگانی شود. 31/5
به عرض برسد. 28/5

1