حمله طرفداران شاه به خانه دکتر مصدق ( ۹ اسفند ۱۳۳۱ )


1732 بازدید

حمله طرفداران شاه به خانه دکتر مصدق ( ۹ اسفند ۱۳۳۱ )