گزارش ساواک از وضعیت وزارتخانه تحت مدیریت جمشید آموزگار


2473 بازدید

گزارش ساواک از وضعیت وزارتخانه تحت مدیریت جمشید آموزگار
در گزارش زیر، مأمور ساواک وضعیت نابسامان و بحرانی وزارت دارائی را در دوران ریاست جمشید آموزگار تشریح کرده است.