از چند روز حبس نترسید


از : هنگ مستقل ژاندارمری اصفهان رکن 2 تاریخ : 18/3/42

به : جناب آقای استاندار استان اصفهان

درباره : همایونشهر

پیرو 6164  'û 2 ـ 42/3/18 گزارش گروهان اول اصفهان حاکی است‌: گروهبان 2 محمدی اعلام نموده در 170630 خرداد ماه جاری صدای بلندگو مسجدآقا (معروف به مسجدآقا) خروشان شنیده می‌شده که جملاتی را از پشت بلندگو ادا می‌کرده (ای ملت از این چند ژاندارم شیره‌ای و دو کامیون سرباز نترسید اینها دستور تیراندازی ندارند اگر هم تیراندازی کردند فدای امام حسین از چند روز حبس نترسید دین از بین رفت شماها در این محل آسوده گردش کنید و آیت‌الله خمینی در گوشه زندان باشد. زن به شما حرام است چرا نشسته‌اید از چه می‌ترسید موضوع دین است و گرفتن پیشوا است‌) و مشاهده می‌نماید که سیدیحیی مرتضوی است و به جمعیت گفته بلند شوید و به دین وفادار باشید چون موقعیت ایجاب نمی‌کرده کوچکترین تکلمی با وی نشده و اضافه گردیده چون اظهارات سیدیحیی مرتضوی با متن بعضی اعلامیه‌ها (موضوع نامه شماره 6164  'û 2 ـ 42/3/18 مطابقت دارد مسلماً اعلامیه‌های کشف شده هم به دستور او بوده است گرچه مراقبت‌های دائمی به وسیله مأمورین به عمل آمده لکن سخنرانی‌های سیدیحیی مرتضوی به عده‌ای از اهالی تأثیر ]کرده‌[ که تصمیم به بستن دکاکین را داشته‌اند صبح جاری دکاکین‌فروشان همایونشهر بسته و محل در حال تشنج بوده و تعداد 12 دستگاه ماشین سواری زن و مرد و اهل علم به اصفهان آمده‌اند علیهذا با موقعیتی که همایونشهر به خود گرفته تعداد مأمورین آن محل کم و ایجاب می‌نماید تا دوبرابر تقویت شود مراتب جهت استحضار و اتخاذ هرگونه تصمیم فوری اعلام گردید.

از طرف فرمانده هنگ مستقل ژاندارمری اصفهان‌. سرهنگ 2 فخیمی

گیرندگان‌:

تیمسار فرماندهی مرکز توپخانه و پادگان اصفهان‌. پیرو 6164  'û 2 ـ 42/3/18 جهت استحضار مقرر فرمایید با توجه به شماره 6166  'û 2ـ 42/3/18 نسبت به اعزام پنجاه نفر سرباز اقدام عاجل به عمل آید. ریاست سازمان اطلاعات و امنیت اصفهان پیرو 6166  'û 2 ـ 42/3/18 جهت اطلاع و اقدام‌. دبیر کمیته امنیت اصفهان جهت اطلاع و اقدام

گروهان اول اصفهان پاسخ 4500 ـ 42/3/18 دستور دهید مراقبت‌های کافی جهت نظم و امنیت محل به عمل آورند ضمناً نسبت به دستگیری سیدیحیی مرتضوی در موقع مقتضی طوری اقدام نمایید که تشنجی ایجاد نشود و نتیجه را گزارش نمایید. رونوشت برداشته شد

... منعکس شده است 1/3


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
از چند روز حبس نترسید