مشروب قاچاق !


1958 بازدید

مشروب قاچاق !
تاریخ: 27/7/37

اطلاعیه

طبق اطلاع واصله در روزهای اول مهر ماه جاری والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوی از تهران وارد خرمشهر شده‌اند و مدتی با رئیس گمرک در کنار بندر قدم زده‌اند تا اینکه وسایلی که می‌گویند مشروب قاچاق بوده در حدود 3 ماشین از گمرک مرخص نموده‌اند.

1218/ج ـ 2 – 13/8/37