تعیین دو نفر از سوی آیت الله گلپایگانی جهت اعزام به ترکیه و ملاقات با امام خمینی


1592 بازدید

تعیین دو نفر از سوی آیت الله گلپایگانی جهت اعزام به ترکیه و ملاقات با امام خمینی
ریاست ساواک تهران عطف به نامه شماره 4339/20 الف ــ 25/2/44شماره : 161 تاریخ 2/3/44

از : قمتلگراف شماره 4826/20 الف ـ 29/1/44

آقاى گلپایگانى دو نفر نامبردگان مشروحه زیر را جهت ملاقات با خمینى را اعزام به ترکیه تعیین و معرفى نموده‏اند و علاقمندند در صورت امکان گذرنامه آنان در قم تهیه و به آنان تسلیم شود.

1ـ سیدمهدى فقیه موسوى گلپایگانى فرزند سید محمدرضا دارنده شناسنامه شماره 62489 ــ 2 ـ محمدعلى صفائى فرزند محمد دارنده شناسنامه شماره 102 ـ صادره از گلپایگان ساکن تهران امام جماعت مسجد سیدخندان منزل خیابان شمیران ایستگاه سیدخندان.

بدیعى

به عرض مى‏رسد خلاصه سند صادر شد/ 2/3/44

جواب داده شود.

به عرض تیمسار ریاست رسید فرمودند.

سازمان مخالفتى ندارد اقدامات لازم انجام شود.