معرفی اعضای جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران به شمس


5198 بازدید

معرفی اعضای جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران به شمس
1356ـ هویدا نخست‌وزیر اعضای هیأت مدیره جمعیت شیر و خورشید سرخ را به شمس پهلوی معرفی می‌کند. جعفر شریف‌امامی و امیر اسداله علم در عکس‌ها دیده می‌شوند.