ورود نظامیان انگلیسی به پالایشگاه آبادان در جنگ دوم جهانی


1642 بازدید

ورود نظامیان انگلیسی به پالایشگاه آبادان در جنگ دوم جهانی