شاهپور‌های هرزه ....


1501 بازدید

شاهپور‌های هرزه ....
موضوع : دربار شاهنشاهی

حجازی مدیر کافه دانسینگ شکوفه‌نو به یکی از دوستان خود اظهار داشته مشارالیه مجبور است غالباً یا چند نفر از رقاصه‌های خارجی را که به ایران می‌آورد در اختیار تیمسار سپهبد علوی‌مقدم و سرهنگ ملک‌اسمعیلی رئیس اداره اماکن شهربانی بگذارد و بعضی اوقات نیز به دستور سرهنگ ملک‌ اسمعیلی بعضی از رقاصه‌ها را به دربار برده و به شاهپورها معرفی می‌نماید و بیش از همه شاهپور محمودرضا و حمیدرضا در این کارها افراط و با زن‌های کاباره‌ها معاشرت می‌نمایند.