اسماعیل آقا سیمیتقو در ترکیه


4903 بازدید


اسماعیل آقا سیمیتقو در ترکیهاسماعیل آقا سیمیتقو در ترکیه به همراه تعدادی از صاحبمنصبان ترک