استعلام از ساواک در باره هویدا


2600 بازدید

استعلام از ساواک در باره هویدا


تاریخ 15/9/38

شماره : 3435/19 ط

سازمان اطلاعات و امنیت کشور

چون بر طبق بند ه از ماده 3 لایحه قانونى مطبوعات مصوب مرداد ماه 1334 مقرر است تقاضاکنندگان امتیاز جراید مجلات داراى حسن شهرت بوده و صلاحیت اخلاقى آنان از نظر روزنامه‏نگارى محرز باشد خواهشمند است مقرر فرمائید درباره سوابق و صلاحیت آقاى عباس هویدا که درخواست صدور امتیاز مجله کاوش1 را با روش علمى ادبى در تهران نموده و مشخصات وى ذیلاً درج مى‏گردد تحقیق و نظریه آن سازمان را اعلام دارند.

اسم عباس فرزند حبیب‏اللّه‏ شهرت هویدا شماره شناسنامه 3542 صادره از تهران تاریخ تولد 1295 [1298] محل سکونت دروس خیابان شیبانى کوچه سیروس شغل و محل کار معاون رئیس هیئت مدیره شرکت ملى نفت.

ضمنا دو قطعه عکس مشارالیه به ضمیمه ارسال مى‏گردد.

از طرف وزیر کشور

دکتر زنگنه

در جریان باشد تا براى پر کردن بیوگرافى مراجعه نماید. 18/9/38

1136 / 3 / ر / ج

16/9/38

جراید 16/9

1ـ مجله‏اى که هویدا در شرکت نفت به راه انداخت و نخستین شماره آن در مرداد 1339 منتشر شد. نام هویدا در صفحه اول، به عنوان سردبیر مجله آمده بود.