نسخه انگلیسی‌ها: در عملیات تعقیب از زنان استفاده کنید


6321 بازدید

نسخه انگلیسی‌ها: در عملیات تعقیب از زنان استفاده کنید
سرویس اطلاعات خارجی به ساواک پیشنهاد می‌دهد که چگونه از زنان در عملیات تعقیب و مراقب استفاده کنند. سند زیر را بخوانیم:

استفاده از بانوان در تیمهای تعقیب و مراقبت
1 ـ باین نتیجه رسیده‌ایم که بانوان در تعقیب و مراقبت خیلی مفید هستند هنگامیکه سوژه مرد باشد بانوان برخلاف آقایان بآسانی توسط سوژه شناخته نمیشوند.
از طرف دیگر ما متوجه شده‌ایم که سوژه زن زدوتر از سوژه مرد یک زن تعقیب کننده را شناسائی میکند.
2 ـ استفاده از بانوان و آقایان در یک تیم مختلط در محله‌هائی که زن و مرد براحتی میتوانند معاشرت و آمد و شد داشته باشند بسیار مؤثر است اما استفاده از تیم مختلط در بعضی از نقاط تهران و شهرستانها ممکنست با اشکال روبرو شود.
محسنات دیگر استفاده از زنان درتیمهای تعقیب و مراقبت آنست که زن و مرد تعقیب کننده آسان‌تر میتوانند. در خیابانها قدم بزنندو دقت صرف کنند تا اینکه تعقیب کننده فقط یک مرد باشد. سوژه‌ها عموماٌ یک زوج (زن و مرد) تعقیب کننده را نادیده گرفته و مظنون نمیشوند.
3 ـ پیشنهاد میکنیم برای این امر تمرینهائی که از کارمندان ساواک بتواند بعنوان سوژه استفاده نمود انجام گیرد.
4 ـ درباره مسئله سوخته شدن افراد تیم تعقیب و مراقبت بانوان آسان‌تر از مردان میتوانند تغییر شکل دهند بعنوان مثال تغییر مد موی سر حتی با لایه گذاردن (پارچه و پنبه) میتوان اندام بانوان را تغییر داد.
اگر تغییر شکل امکان‌پذیر نبود تعقیب کننده سوخته شد میتوان او را در نقاط دیگری بکمار گماشت. اگر آنهم امکان نداشت و شخص سوخته شده استعداد دیگری نداشت پیشنهاد میشود بکار آنها خاتمه داده شود.
در خاتمه تیم زن و مرد ( با پوشش زن و شوهر) بخوبی میتوانند وظایف محوله را انجام دهند و اگر سوخته شدند مایل به تغییر محل خواهند بود.