حمله گارد جاویدان به نیرو هوایی


1456 بازدید

حمله گارد جاویدان به نیرو هوایی
پلیس تهران گزارش مینماید :

از ساعت 2330 روز 11/20 عده‏ اى که گویا از پرسنل گارد جاویدان شاهنشاهى میباشند بداخل نیروى هوائى واقع در فرح‏ آباد و اطراف خانه‏ هاى سازمانى رفته و با افراد نیروى هوائى درگیر در نتیجه بطرف یکدیگر تیراندازى و عده زیادى از اهالى اطراف پادگان بحمایت از افراد نیروى هوائى آمده و میگویند «مسلمان بپاخیز برادرت کشته شد» که توسط عوامل فرماندار نظامى متفرق میگردند. حمایت اهالى محل به سایر نقاط بخصوص غرب تهران سرایت نموده و مردم از خانه‏هاى خود بیرون آمده و با دادن شعار «مسلمان بپاخیز برادرت کشته شد» در خیابانها براه افتادند و این جریان تا ساعت 0200 روز 21/11 ادامه داشت.1

دفتر ویژه اطلاعاتدر ساعت 0910 مورخه 21/11 به مقام وزارت دربار اطلاع داده شد.مورخه 21/11/1357ساعت 0030مطالعه شد. 21/11

1ـ ویلیام سولیوان در خاطرات خود آورده است که پس از شروع درگیرى «عده‏اى از عناصر گارد مستشارى ما در نیروى هوایى که در این پایگاه بودند به دستور ژنرال ربیعى فرمانده نیروى هوایى به وسیله هلى‏کوپتر و اتوبوس از محوطه خارج شدند.» (ماموریت در ایران، ص 175)