در تمام ایران باید بهائی وجود داشته باشد


742 بازدید

تیرماه سال 1350 ساواک اصفهان در مراقبتهای خود، سفر نماینده تشکیلات مرکزی بهائیان در اسرائیل (بیت‌العدل) اسرائیل به اصفهان و سخنان او در جمع بهائیان اصفهان را رصد می‌کند. این جلسه در منزل عنایت‌الله ثابت‌شرقی برگزار شده و نماینده بیت‌العدل از لزوم گسترش بهائیان در سطح کشور و گامهای بعدی تشکیلات در اینباره سخن گفته است. متن این گزارش به شرح زیر است:

ساعت 18 روز 23/4/50 آقای مسیح فرهنگی، عضو معاونت ایادی در منزل ثابت‌شرقی واقع در خیابان زاهدی سخنرانی و اعضاء محفل روحانی اصفهان نیز در آن شرکت داشتند.

مشارالیه اظهار داشت از طرف بیت‌العدل اعظم ماموریت سرکشی به تمام نقاط ایران را دارم که در اجرای 60درصد نقشه‌ی باقیمانده که دو سال بیشتر فرصت نمانده، اقدام کنم.
بموجب آمار مربوطه طبق نقشه، 235 محفل و 800 نقطه بهائی در اصفهان باید تاسیس شود. طبق آمار موجود، جمعا 2000 نفر بهائی ذی‌رأی در اصفهان وجود دارد. میخواهیم 500 نفر آنها داوطلب شوند به نقاط اطراف اصفهان عزیمت و 235 محفل و 800 نقطه را افتتاح کنند. و علت این اقدام این است که در آتیه نزدیک مصمم هستیم بهائیت را در ایران رسمیت دهیم و باید در تمام ایران بهائی وجود داشته باشد تا با مقامات دولتی بتوانیم وارد مذاکره شویم. ناطق افزود از 54000 روستای موجود در ایران فقط 1800 روستای آن بهائی‌نشین است و بایستی تا سال آینده تمام روستاها بهائی‌نشین باشد. در تهران مجالسی ترتیب داده شده و نتایج مفیدی هم گرفته‌ایم و بدستور بیت‌العدل هیچ فرد بهائی نیست که در این امر سهم نداشه باشد. از اینرو فرمهای چاپی مخصوصی تهیه شده که در اختیار اعضاء قرار میگیرد که ضمن آن تعهداتی میکنند.

پس از سخنرانی مسیح فرهنگی، خانم دکتر علویان در مورد نحوه تکمیل فرمها توضیحاتی داد و در خاتمه به هر یک از حاضرین یک نسخه فرم داده شد که تعهدات خود را اجبارا در آن قید نمایند.

ملاحظات
نظریه یکشنبه 1- صحت خبر مورد تایید است. ضمنا یک نسخه فرم مزبور جهت استحضار بپیوست ایفاد میگردد.

2- مرتبا از طرف بیت‌العدل نمایندگانی بمنظور تسریع در اجرای نقشه 9 ساله اعزام میگردد و جلسات مرتب و فعالیت شدید و تبلیغ در بیوت ادامه دارد.


در تمام ایران باید بهائی وجود داشته باشد