شیطنت ساواک


2048 بازدید

شیطنت ساواک


درباره : توزیع عکس

به : ریاست ساواک تهران 20 ه 12 تاریخ 4/11/50

از : اداره کل سوم 312

بدینوسیله 200 قطعه عکس عملیاتى محمد تقى فلسفى واعظ به پیوست ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید بنحو مقتضى و غیر محسوس نسبت به توزیع آن در بین بازاریان متعصب مذهبى تهران على الخصوص طبقه جوان اقدام و نتیجه را با تعیین عکس العمل دریافت کنندگان عکس مزبور باین اداره کل گزارش نمایند.مدیر کل اداره سوم.

مقدم

از طرف .......

4/11/50محترما این نامه در اجراى اوامر تیمسار مدیریت کل منعکس شود.

6/11/50

تهیه کننده: .... 2/11/50

رئیس بخش 312 : ازغندى

معاون اداره یکم عملیات و بررسى : امینى

رئیس اداره یکم عملیات و بررسى: جوان

96190 بایگانى شود

1 ـ در سندى دیگر در مورد انتشار عکسها چنین آمده است:

به : کل سوم 312

از : تبریز

تاریخ : 9/11/50

عطف 8932/312

28/10/50

عکسهاى مورد نظر وسیله پست بتعدادى از روحانیون این منطقه ارسال و عکس العمل آشکارى تا این تاریخ در اینمورد انجام نگرفته است. سلیمى

96190 بایگانى شود.