نمای دبگری از ساختمان بلدیه (شهرداری) در میدان توپخانه


دستور ساخت ساختمانی جهت اداره مرکزی شهرداری تهران توسط سرلشکر "کریم آقا بوذرجمهر" اولین شهردار تهران در ضلع جنوبی میدان توپخانه تهران به تقلید از میدان شهر سنت پترزبورگ روسیه صادر شد.
 


نمای دبگری از ساختمان بلدیه (شهرداری) در میدان توپخانه  در طراحی این میدان از میدان سنت پترزبورگ روسیه الهام گرفته شده بود.