اظهارات آیت الله گلپایگانی در مورد اقدام وزارت آموزش و پرورش درباره آزمایش طلاب


2171 بازدید

اظهارات آیت الله گلپایگانی در مورد اقدام وزارت آموزش و پرورش درباره آزمایش طلاب
درباره : آیت‏اله گلپایگانىاز : بخش 316 تاریخ 16/1/46محترما به عرض مى‏رساند. ساواک قم طى تلگرافى اعلام نموده که آیت‏اله گلپایگانى در تاریخ 9/1/46 درباره آزمایش طلاب وسیله وزارت آموزش و پرورش براى طلاب صحبت و اظهار داشته که در مورد آزمایش طلاب از تهران شخصى را براى تبادل نظر خواستم و جاى تعجب است که براى مرکز حساسى مانند قم مأمور نادانى مى‏فرستد که تکلیف خود را نمى‏فهمد و عوض اصلاح ایجاد تخریب مى‏نماید.

تیمسار ریاست ساواک ذیل تلگرافى مزبور

پى‏نوشت فرموده بودند «اداره کل سوم. منظور از مأمور نادان اعزام شده چه کسى است؟».

در اجراى امر مراتب از ساواک قم استعلام پاسخ واصله حاکیست که شخص موردنظر آیت‏اله گلپایگانى آقاى کاظم بیگى رئیس اداره آموزش و پرورش قم بوده و در تاریخ 12/1/46 بنا به تقاضاى تلفنى آیت‏اله گلپایگانى رئیس ساواک محل با وى ملاقات و گلپایگانى در این ملاقات اظهار داشته که رئیس آموزش و پرورش قم نمى‏فهمد که فعلاً موقع اعلان آزمایش طلاب و الصاق آگهى مربوط به آن در این موقع که ماههاى محرم و صفر نزدیک است نبوده و با درنظر گرفتن اینکه هنوز مدتى از تقدیم لایحه حمایت خانواده به مجلس نگذشته است صلاح نیست و حتى کسى که این شخص را به قم مأمور نموده نفهمیده که ایشان براى قم خوب نیست آیت‏اللّه‏ گلپایگانى اصرار داشته که مراتب وسیله رئیس ساواک قم به عرض برسد تا نسبت به تعویض رئیس آموزش و پرورش قم اقدام فورى معمول گردد.

رؤساى ادارات را نمى‏توان بنا به تقاضاى اشخاص تعویض نمود. سپهبد نصیرى. آقاى صابرى 21/1