بدون شرح‌


2129 بازدید

بدون شرح‌
بدون شرح‌
ترجمه تلگراف رئیس کشور آلمان
تهران
اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رضا شاه پهلوی
از آن اعلیحضرت خواهشمندم به مناسبت نوروز صمیمی‌ترین تبریکات و ادعیه‌ام را برای مزید ترقی و تعالی کشور ایران قبول فرمایند.
آدلف هیتلر