گزارش ساواک از نفرت کارمندان یک وزارتخانه از وزیر!


1634 بازدید

گزارش ساواک از نفرت کارمندان یک وزارتخانه از وزیر!
سند زیر، از نفرت گسترده کارمندان وزارت تعاون از «ولیان» وزیر تعاون حکایت دارد.