ارتباط بنی صدر با جبهه ملی و مجاهدین خلق


ارتباط بنی صدر با جبهه ملی و مجاهدین خلق
به: ریاست اداره دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی(دادستانی)

از: ساواک

شماره: 12106/312

تاریخ: 5/12/52

درباره: ابوالحسن بنی صدر فرزند نصرالله

بازگشت به 2/259/1/56-21/11/52

نامبرده بالا کماکان در افکار و عقاید خود نسبت به جبهه به اصطلاح ملی پابرجا است و ارتباط او با عناصر وابسته به جبهه مذکور و فعالیتها و اقداماتی که به نفع این جبهه انجام می‌دهد مؤید استواربودن او در عقاید مضره‌اش می‌باشد.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور-ارتشبد نصیری

محترماً: نامبرده بالا مدتی است به خارج از کشور(فرانسه) مسافرت کرده و در این کشور مقیم شده است. مشارالیه یکی از گردانندگان جبهه به اصطلاح ملی سوم است که از اقدامات و فعالیتهای گروه مجاهدین[خلق] حمایت و اقداماتی به نفع این گروه انجام می‌دهد-به نظر می‌رسد چنانچه به دادستانی اعلام شود که وی به خارج عزیمت کرده و فعالیت دارد، مشکلاتی در این مورد به وجود آید.