برای چه شاهی را که دوستش ندارم دعا کنم؟


2371 بازدید

برای چه شاهی را که دوستش ندارم دعا کنم؟