کابینه دولت یا لژ فراماسونری؟!


2318 بازدید

از: 20ه‍ 21 تاریخ: 13/7/57

به: 341 شماره: 56394/20ه‍ 21

موضوع: فراماسونری

عطف: 498/341- 12/7/57

افراد زیر عضویت فراماسونری را دارا می‌باشند.

1- آقای شریف امامی نخست وزیر. استاد اعظم لژ بزرگ ایران

2- دکتر هوشنگ نهاوندی وزیر آموزش عالی لژ فارابی

3- گنجی وزیر آموزش و پرورش

4- نصراله مژدهی وزیر بهداری و بهزیستی

5- کریم معتمدی وزیر پست و تلگراف

6- وشکائی عضو لژ مولوی

7- اردلان وزیر دربار شاهنشاهی به احتمال قوی از افراد ماسون می‌باشند.

8- شالچیان وزیر راه

نظریه شنبه- حتی در جلد سوم کتاب فراماسونری تألیف اسماعیل رائین اسامی افرادی که در درجه 33 ماسونی می‌باشند ذکر نگردیده است بدین جهت تعیین اسامی مورد نظر به درستی مقدور نگردید و در تحقیق از افراد مورد اعتماد چنانچه به اسامی جدید برخورد گردید اطلاع داده خواهد شد.

نظریه یکشنبه- با توجه به درستی شنبه خبر به احتمال قوی صحت دارد.

نظریه چهارشنبه- نظریه یکشنبه مورد تائید است.

417048

8 ب

یک امر خصوصی است!!

از:342 تاریخ: 12/8/52

موضوع: عزت اله عاملی معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت امور خارجه

همسر نامبرده بالا که علاقمند به قمار می‌باشد اکثراً سایر بانوان معاونین و مدیران کل وزارت امور خارجه را به تشکیل جلسه قمار دعوت می‌نماید.

یک امر خصوصی است.[دستخط نصیری]

به عرض تیمسار ریاست ساواک رسید- تاریخ 16/8/52


 


کابینه دولت یا لژ فراماسونری؟!