هشدار مدیر کل اداره سوم ساواک


1547 بازدید

هشدار مدیر کل اداره سوم ساواک
درباره : جریان سالروز مدرسه فیضیه قم

از : اداره کل سوم تاریخ 13/11/45

به : ریاست ساواک تهران (ه3)طبق اطلاع روز 16/11/45 که مصادف با رحلت حضرت امام جعفر صادق(ع) و جریان سالروز مدرسه مزبور میباشد قرار است پاره‏اى از عناصر طرفدار روحانیون مخالف در بعضى از مساجد تهران از جمله مسجد جامع ضمن برگزارى مراسمى مبادرت بایجاد تظاهرات نمایند. علیهذا با توجه باینکه مراتب جهت جلوگیرى از هر نوع حادثه سوئى بشهربانى کل کشور اعلام گردیده. خواهشمند است دستور فرمائید از هم اکنون ضمن پیش‏بینى‏هاى لازم بمنابع مربوطه آموزش داده شود که با هوشیارى و بیدارى کامل در جریان این قبیل فعل و انفعالات بوده و هرگونه اطلاعات مکتسبه در این زمینه را بموقع باین اداره کل منعکس نمایند.مدیر کل اداره سوم. مقدم

رهبر عملیات ـ صالحى

از طرف رئیس بخش 316

رئیس اداره یکم عملیات ـ ثابتى

در پرونده 40 ح