امریکایی برو گمشو!


1694 بازدید

امریکایی برو گمشو!
شماره‌: 2950تاریخ‌: 18/4/32

شهربانی کل کشور
از آباده به شیراز شماره‌...296 عدد کلمات 223 تاریخ اصل 16 تاریخ وصول 17/4/32 گیرنده کیهان شهربانی کل کشور اداره اطلاعات طهران رونوشت شهربانی فارس‌، شیراز (ک 43) در ساعت (10) روز (15/4/32) پاسبان شماره 10) و قدرت‌الله سرباز مأمور حفاظت در محل عبور و مرور اتباع بیگانه گزارش نمودند که شاهپور رسولی 18 ساله محصل فرزند سروان رسولی افسر نظام وظیفه نسبت به (2) نفر بانوی امریکایی که با اتوبوس شماره (5882) ت ث ث به اتفاق یک نفر مترجم ایرانی عازم شیراز بوده‌اند. به زبان ایرانی اظهار داشته (امریکایی برو گم شو) فوراً مرتکب‌، دستگیر با پرونده به دادگاه اعزام گردید.
سروان مشکین‌زر
اطلاعات
1ـ نتیجه از شهربانی آباده خواسته شد
2ـ به استانداری ـ لشکر نوشته شد
18/4/32