مراسم توشیح فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه


1950 بازدید

مراسم توشیح فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه