محمد ایوب خان رییس جمهور پاکستان ( راست ) ، محمد رضا پهلوی و سلیمان دمیرل نخست وزیر ترکیه ( ۱۳۴۷ )


1882 بازدید

محمد ایوب خان رییس جمهور پاکستان ( راست ) ، محمد رضا پهلوی و سلیمان دمیرل نخست وزیر ترکیه ( ۱۳۴۷ )