بازگشایی سفارت ایران در بغداد


7626 بازدید

بازگشایی سفارت ایران در بغداد
در تاریخ 28 مهرماه 1369 سفارت ایران در بغداد پس از ده سال بازگشایی شد.