12 صندوق مشروب برای شهبانو!


2133 بازدید

12 صندوق مشروب برای شهبانو!
شماره : 277 تاریخ: 20/3/42

جناب آقای زاهدی سفیرکبیر دولت شاهنشاهی ایران – لندن

متمنی است دستور فرمایید تعداد 12 صندوق از نوع بطری بزرگ جانی واکر نوار سیاه جهت پذیرایی خارجی کاخ بندگان علیاحضرت ملکه پهلوی خریداری و با اولین وسیله ایرانی (هوایی و دریایی) که موجود باشد فرستاده شود و بهای آن را مرقوم فرمایید تا وجه آن حواله گردد. با تقدیم احترام

دفتر علیاحضرت ملکه پهلوی

ناصر مشیری