انگلیسی‌ها عامل تمرد خزعل


2279 بازدید

انگلیسی‌ها عامل تمرد خزعل
سواد : راپورت قونسولگری بصره

نمره : 693

مورخه : 8 قوس 1303

از قرار مسموع باز جنرال قونسول انگلیس مقیم بوشهر هفته قبل به ناصری رفته با خزعل ملاقات نمود و پس از مراجعت او امیرالبحر ریچمند و سنیور [ ناخوانا ] به ناصری رفته اند و این ملاقاتهای پی در پی مأمورین سیاسی و نظامی انگلیس از خزعل بیشتر اسباب تجری و مقاومت او در تمرد گردیده . چون لازم بود عرض شد.

محمد حسن بدیع