پایان تعمیر مدرسه فیضیه


1959 بازدید

پایان تعمیر مدرسه فیضیه
اطلاعیه

تاریخ 13/7/42

روز 9/7/42 تعمیر مدرسه فیضیه قم خاتمه یافته است

اداره دوم

14/7321

بپرونده مدرسه فیضیه قم ضمیمه و ارائه شود 15/7

بررسى شد. بایگانى شود