درخواست وزیر خارجه از سفیر ایران در اسرائیل


2048 بازدید

سند زیر نیز گواه دیگری در زمینه نگرانی حکومت شاه نسبت به افشاء رابطه تهران و رژیم صهیونیستی است.


درخواست وزیر خارجه از سفیر ایران در اسرائیل