بینی پرُ خرج والاحضرت نازَک .....


1723 بازدید

بینی پرُ خرج والاحضرت نازَک .....
شماره: 4858 تاریخ: 26/5/51

تلگراف رمز ـ خیلی خیلی فوری

جناب آقای پاکروان سفیر شاهنشاه آریامهر ـ پاریس

به امر مطاع مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر والاحضرت نازک برای یک عمل جراحی بینی به پاریس تشریف می‌آورند خواهشمندم دستور فرمایند از دقیقه ورود، ایشان را مواظبت و تمام وسایل راحتی از نظر هتل و وسایل ایاب و ذهاب در مدت توقف در پاریس و همچنین تعیین دکتر برای عمل جراحی مورد بحث را در نظر بگیرید و تمام مخارج جراحی و مداوا و مخارج اقامت در پاریس را دستور فرمایید سفارت پرداخت و صورتحساب ارسال فرمایند که فوراً از وزارت دربار شاهنشاهی حواله شود خواهشمندم دستور فرمایند تمام مراقبت‌های لازم را به عمل آورند. سپاسگزارم

وزیر دربار شاهنشاهی

اسداله علم

رونوشت برای استحضار جناب آقای بهبهانیان معاون محترم وزارت دربار شاهنشاهی به منظور اقدامات لازم ایفاد می‌شود. سپاسگزارم

وزیر دربار شاهنشاهی

اسداله علم