همبستگی کارمندان وزارت خارجه با مردم


1542 بازدید

همبستگی کارمندان وزارت خارجه با مردم
صدور اعلامیه



روز گذشته (5/10/57) اعلامیه‏اى از طرف کارمندان وزارت امور خارجه صادر و طى آن همبستگى خود را با مخالفین تأیید و از رژیم بشدت انتقاد و خواستار تعویض رژیم گردیدند. اعلامیه مزبور توسط افراد ناشناسى به صندوق پستى جلو درب سفارت سوریه در تهران انداخته شده است.

گوینده ـ آقاى معتضد

گیرنده ـ نبئى