دکتر حسین فاطمی معاون نخست وزیر پس از ترور نافرجام در بیمارستان ( ۲۵ بهمن ۱۳۳۰ )


3455 بازدید

دکتر حسین فاطمی معاون نخست وزیر پس از ترور نافرجام در بیمارستان ( ۲۵ بهمن ۱۳۳۰ )