حیف این مملکت که هویدای بهایی بر آن حکومت کند


1508 بازدید

حیف این مملکت که هویدای بهایی بر آن حکومت کند


موضوع : سناتور جهانشاه صمصام1

شماره: 10014/326 تاریخ 18/11/43سناتور جهانشاه صمصام در پایان جلسه روز 17/11/43 مجلس سنا به سناتور مسعودى2 با حضور یکى از خبرنگاران جراید اظهار داشته «حیف است به این مملکت و این ملت کسى چون هویدا که بهائى است حکومت کند.» سناتور صمصام همچنین افزوده من به امر اعلیحضرت همایون شاهنشاه به این دولت راى موافق دادم ولى این شخص (منظورش آقاى هویدا بود) لیاقت چنین کارى را ندارد.

بخش 322

تحقیق شود

19/11/43

محترما در مورد بهائى بودن آقاى امیرعباس هویدا طى نامه شماره 41091/322 ـ 20/11/42 از اداره کل چهارم و بخش 321 استعلام گردیده است این اطلاعیه فعلاً اقدامى ندارد

در پرونده امیرعباس هویدا به کلاسه ه ـ د ـ 22 بایگانى شود احمدى 20/11/43

به جاى رئیس بخش 322 رشیدى 21/11

1ـ جهانشاه صمصام بختیارى فرزند مرتضى‏قلى، متولد 1289، پس از گذراندن تحصیلات خود استاندار استانهاى کرمان، کردستان، کرمانشاهان و خوزستان، سناتور انتصابى، آجودان کشورى محمدرضا شاه و داراى نشانهاى تاج و همایون بوده است. وى در زمان استاندارى کرمان و خوزستان متهم به چند مورد هتک ناموس و سوء استفاده مالى و وارد کردن اشیاى قاچاق از کویت بوده است.

اسناد ساواک ـ پرونده انفرادى2ـ عباس مسعودى فرزند حاج محمدعلى، در سال 1280 ش در تهران به دنیا آمد. پس از خاتمه تحصیلات مقدماتى و متوسطه در تهران، چون قادر به ادامه تحصیل نبود و از جهت زندگى و معاش در زحمت بود ابتدا به شغل حروفچینى و کارگر ساده مطبعه در مطابع تهران مشغول بکار شد. پس از چهار سال بتدریج مصحح روزنامه «اقدام» و «شفق» و خبرنگار روزنامه‏هاى «ایران» و «کوشش» گردید. در سال 1300 ش ابتدا مرکز کوچکى که فقط یک اطاق داشت در تهران دایر کرد که مرکز اطلاعات نامیده مى‏شد و اخبار خبرگزاریهاى «رویتر» و «هاواس» را از دوایر مطبوعاتى این دو سفارتخانه مى‏گرفت و با دادن مبلغ مختصرى اجازه ترجمه و نشر آن را در تهران گرفت. مسعودى در تیرماه 1304 امتیاز روزنامه اطلاعات را گرفت و در واقع امتیاز روزنامه را که متعلق به فردى به نام على اکبر سلیمى بود با نیرنگ و فشار پلیس وقت اخذ کرد. بعدها اطلاعات داراى مؤسسات فنى و نشریات دیگرى مانند : اطلاعات کودکان، مجله اطلاعات هفتگى، مجله اطلاعات ماهانه، مجله بانوان، جوانان، تهران ژورنال و اطلاعات هوایى شد. مشاغل دولتى مسعودى از سال 1314 شروع شد و در آن حال به وکالت دوره دهم مجلس شوراى ملى از حوزه انتخابیه تهران رسید و تا پایان دوره پانزدهم، شش دوره متوالى همچنان وکیل بود. در سال 1328 به سمت سناتورى تهران انتخاب گردید و تا سال 1351 در این سمت باقى ماند. وى به زبان انگلیسى و فرانسه آشنا بود. ساواک در سند بیوگرافى او آورده است : او فردى متخصص در فن، اهل زدوبند، خوش مشرب، محافظه‏کار، حقه‏باز، هنرهاى هزار رنگ، جاسوس صفت، علاقه‏مند به افزایش ثروت، غیرقابل اعتماد و مورد تنفر عامه مردم مى‏باشد.

نامبرده با تمام حوادث بعد از دهه 20 سازش داشته، نوکر رضاشاه بود و با مخالفین او نیز نزدیک بود. در سال 1320 پس از حادثه سوم شهریور سلسله مقالاتى بر علیه رضاشاه نوشت. در سال 1321 در ماجراى 17 آذر برعلیه قوام‏السلطنه شرکت کرد و پس از 17 سال براى اولین بار روزنامه او توقیف شد و به زندان افتاد. از اواسط سال 1320 روزنامه او طرفدار مصدق شد و در 25 مرداد سال 1332، شدیدترین حملات برعلیه شاه و حکومت را انجام داد. با حزب توده، حزب اراده ملى و هر سیاست و گروهى نزدیک بود و سازش مى‏کرد. بعد از وارد شدن به امور روزنامه نگارى به سیاست انگلستان نزدیک شد و ترقى کرد و با عامیون نزدیک شد مسعودى عضو جمعیت فراماسونرى لژ ایران و از افراد مؤثر در تشکیل کلوپ روتارى و عضو کلوپ تهران بود. مسعودى که بنیانگذار و مدیر مؤسسه اطلاعات بود. سرانجام در سن 73 سالگى در دفتر کار خود، درگذشت.

اسناد ساواک ـ پرونده انفرادى