فراماسون‌ها در مجلس شورای ملی


1398 بازدید

فراماسون‌ها  در مجلس شورای ملی
موضوع: فراماسون‌ها در مجلس شورای ملی

مرجع صدور: ساواک

تاریخ: 12 مهر 1348

توضیحات: در سند زیر، ساواک نام نمایندگان فراماسون‌ مجلس شورای ملی را فاش کرده است.