هشدار رئیس ساواک شیراز به ساواک تهران


2956 بازدید

هشدار رئیس ساواک شیراز به ساواک تهران
نامه زیر حاوی هشدار رئیس ساواک شیراز به رئیس ساواک تهران راجع به تبعات منفی و عوارض نامطلوب جشن هنر شیراز می‌باشد.