مراسم سلام در کاخ گلستان با حضور احمدشاه قاجار


2539 بازدید

مراسم سلام در کاخ گلستان با حضور احمدشاه قاجار