مراسم سلام در کاخ گلستان با حضور احمدشاه قاجار


2671 بازدید


مراسم سلام در کاخ گلستان با حضور احمدشاه قاجار