مراسم سلام در کاخ گلستان با حضور احمدشاه قاجار


3224 بازدید


مراسم سلام در کاخ گلستان با حضور احمدشاه قاجار