مراسم سلام در کاخ گلستان با حضور احمدشاه قاجار


4701 بازدید


مراسم سلام در کاخ گلستان با حضور احمدشاه قاجار