دستور رسیدگی خارج از نوبت


2026 بازدید

دستور رسیدگی خارج از نوبت


ریاست دادگاه تجدید نظر فرماندارى نظامىاینک که پرونده سه نفرمتهمین نامبرده زیر طى شماره 1197 ـ 1/2/32 به منظور رسیدگى به آن دادگاه ارجاع گردیده متمنى است مقرر فرمایند طبق مفاد تبصره 2 طرز تشکیل دادگاه‏هاى حکومت نظامى مصوب اردى‏بهشت 21 پرونده مذکور را خارج از نوبت رسیدگى نمایند ضمنا چون بازپرس این پرونده سرهنگ زمانى بوده با این ترتیب اینک صلاحیت دادستانى در این پرونده نخواهد داشت علیهذا بدینوسیله سرگرد رحیمى به سمت دادستان این پرونده معرفى مى‏گردد که در موقع دادرسى در دادگاه حاضر و اقامه دعوى نماید فرماندارى نظامى منتظر صدور حکم فورى آن دادگاه مى‏باشد.

1- طیب فرزند حسینعلى شهرت حاج رضایى

2- حسین فرزند رمضان شهرت اسمعیل پور

3- تقى فرزند رمضان شهرت اسمعیل پور

فرماندار نظامى شهرستان تهران - سرتیپ مدبر

1377