تشبیه اسارتگاه نقب اسراییل به زندان ابوغریب آمریکا


1602 بازدید

تشبیه اسارتگاه نقب اسراییل به زندان ابوغریب آمریکا

اسرای فلسطینی شرایط دراسارتگاه نقب را به شرایط زندان ابوغریب آمریکا درعراق تشبیه کردند.

بگزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) بنقل از پایگاه اینترنتی میدل ایست مانیتور اسرای فلسطینی دراسارتگاه نقب درنامه ای به موسسه عربی حقوق بشر درانگلیس (AOHR)اعلام کردند:زندگی اسرا درنقب در جنوب سرزمینهای اشغالی بعد از گذشت دو هفته از آغاز اعتصاب غذای اسرای فلسطینی دراعتراض به نقض حقوق بشر دراسارتگاههای اسراییل با خطر جدی مواجه است. در این مدت هریک از اسرا از آغاز اعتصاب غذا از 24 آوریل گذشته دست کم حدود هشت کیلو وزن کم کرده اند.

موسسه عربی حقوق بشردرانگلیس در بیانیه ای اعلام کرد:اسرای فلسطینی در نامه خود خاطرنشان کرده اند مامورین اسارتگاه نقب درواکنش به اعتصاب غذای اسرای فلسطینی یک سری اقدامات سرکوبگرانه علیه اسرا آغاز کرده و تلویزیون ورادیو ساعتهای مچی و حتی لباسهای اسرا را ضبط ومصادره کرده وبه جز لباس اسارت هیچ چیزی برای اسرا باقی نگذاشته اند.

اسرای فلسطینی مجبورند برغم ضعف بدنی وکمبود انرژی سه بار درروز برخاسته وبه سوالات نگهبانان پاسخ بدهند.چندین اسیرهم حافظه شان را از دست داده اند.وبسیاری از اسرای اعتصابی دست و پا بسته در سلولهای انفرادی نگهداری می شوند.

براساس نامه اسرای فلسطینی تحقیر آمیز ترین برخورد ماموران روزسوم اعتصاب بود که"الن بردا"رئیس اسارتگاه نقب دستورداد که همه اسرا لخت شوند که این امر مشابه اقدامات زندانبانان ابوغریب درعراق بود.

موسسه عربی حقوق بشر انگلیس اعلام کرده است:متاسفانه ماموران هنگام بازجویی،اسرا را مجبور می کنند کاملا لخت شوند. وآنهایی که با اینگونه تفتیش بدنی مخالفت می کنند مورد آزار و اذیت و حمله فیزیکی قرار می گیرند.آنها سپس به سمت اسیر فلسطینی که لخت شده است هجوم برده واورا بباد تمسخرمیگیرند.نظامیان اسراییلی همچنین فریاد می زنند: کجایند مسلمانان کجایند؟اعراب کجایند؟آن بشریتی که شما ادعا میکنید از شما حمایت می کند کجاست؟ هیچ کدامشان به اندازه اسراییل قوی نیستند. اسرای فلسطینی درپایان نامه ازجهان آزاد و جامعه بین الملل خواستند تا از آنها برای تحقق خواسته هایشان وبرقراری عدالت حمایت کنند.


قدسنا