پخش موزیک کلاسیک از رادیو


1766 بازدید

[دفتر ویژه اطلاعات]

از ساعت 1630 روز جارى پس از شروع ساعت حکومت نظامى، رادیو ایران مبادرت به پخش موزیک کلاسیک نموده و از هر گونه گفتار خوددارى مى‌نمایند.

افسر آماده دفتر

22/11/57

استدعا دارد برگ پیوست را ملاحظه فرمایند. افسر آماده مطالعه شد. 21/11

ـ واقعیت نبرد همافران و گارد چه بود. مشروحا به اطلاع برسد هم اکنون 21/11 [دست خط حسین فردوست]

21/11/57

اوامر و مراتب به ضد اطلاعات منعکس گردید چون وضعیت پادگان تاکنون بحال عادى برنگشته نتیجه قطعى و واقعیت حادثه روشن نمى‌باشد اظهار شد بعد از ثبت اوضاع موضوع تحقیق و چگونگى به استحضار خواهد رسید.

افسر آماده دفتر مطالعه شد. 21/11

* امروز (21/11/57) از نخستین لحظه‌هاى درگیرى بین نیروهاى گارد از یک سو و همافران و مردم از سوى دیگر، پیکها و فرستاده‌هاى ویژه به طور مداوم با امام، و دفتر مهندس بازرگان در ارتباط بودند. «امام خمینى به سبب تب و خستگى فراوان نمى‌توانست با مراجعه کنندگان دیدار کند. با نگرانى حوادث را دنبال مى‌کرد. ساعت سه بعداز ظهر نزدیکان امام خمینى به مراجعه کنندگان گفتند به دستور فرماندار نظامى وقعى نگذارند و به خیابانها بریزند، چرا که گاردیها و فرماندار نظامى توطئه کرده‌اند... لحظاتى بعد مهندس بازرگان اعلامیه کوتاهى.صادر کرد... به محض این که عقربه ‌هاى ساعت به 30/4 نزدیک شد جمعیتى که از ابتداى خیابان ایران تا نایب‌السلطنه اجتماع کرده بودند از یک سو و جمعیتى از پشت بهارستان و در ابتداى کوچه مستجاب و برابر ستاد جمع شده بودند از سوى دیگر با فرستادن صلوات‌هاى پیاپى حالت عجیبى در این محل به وجود آوردند.» (اطلاعات، ش 15782، ص 8)
 


پخش موزیک کلاسیک از رادیو