انتشار نخستین شماره پژوهشنامه مطالعات اسنادی وآرشیوی آستان قدس رضوی


1619 بازدید

انتشار نخستین شماره پژوهشنامه مطالعات اسنادی وآرشیوی آستان قدس رضوی

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان کتابخانه ها، موزه ها ومرکزاسناد آستان قدس رضوی ـــ علی سوزنچی سرپرست گروه اسناد این سازمان اظهارداشت : اولین پژوهشنامه مطالعات اسنادی وآرشیوی که فصلنامه ای علمی و تخصصی درحوزه اسناد مکتوب وشفاهی است در 304 صفحه منتشر شده است.
به گفته سوزنچی این پژوهشنامه قصد دارد پژوهشهایی را باتکیه براسناد موجود درآستان قدس رضوی وسایر مراکز آرشیوی کشور منتشرکند . رویکرد موضوعی این فصلنامه نیز بیشتر تاکید برتاریخ خراسان بزرگ وآستان قدس رضوی ونیز توسعه مطالعات آرشیوی براساس تجربیات کارشناسان و بهره گیری ازمطالعات حوزه تاریخ شفاهی است.
سوزنچی تصریح کرد: درشماره اوّل این مجله 12 مقاله توسط محققان و پژوهشگران درحوزه اسناد و وقفنامه های این سازمان به عنوان بزرگترین سازمان اداری و وقفی درکشور به چاپ رسیده است .
وی گفت مقالات این فصلنامه شامل موضوعاتی همچون بررسی تحلیلی جنبه های مصرف موقوفات آستان قدس رضوی دردوره صفویه، سیاست های وقفی عصرنادری وموقوفات آستان قدس رضوی، موقوفات متولیان آستان قدس رضوی ازصفویه تا پایان قاجاریه ، پایگاه اجتماعی واقفان املاک آستان قدس رضوی، تمسک در اسناد اداری ووقفی آستان قدس رضوی، معرفی یکی ازموقوفات آستان قدس رضوی بنام «موقوقه عتیقی» ، معرفی فضل الله بدایع نگار پیشگام در وقف مطبوعات، بازخوانی وشرح وقفنامه ی میرزا محمد حسین عضد الملک پیرامون وقف کنیز برای دارالشفا ی امام رضا(ع)، یک وقفنامه از دومسجد تاریخی ، فهرست وقفنامه های موجود درمدیریت اموراسناد و مطبوعات سازمان کتابخانه ها، موزه ها ومرکزاسناد آستان قدس رضوی و همچنین بررسی مهر و امضا در وقفنامه های آستان قدس رضوی ازدوره صفویه تا پهلوی می باشد .
  گفتنی است صاحب امتیاز این فصلنامه پژوهشی« سازمان کتابخانه ها، موزه ها ومرکزاسناد آستان قدس رضوی » است که به مدیریت محمد هاد ی زاهدی وسردبیری ابوالفضل حسن آبادی منتشرمی شود. مرکزاسناد آستان قدس رضوی با بیش از13 میلیون برگ سند مکتوب ازعصرصفویه تا کنون از غنی ترین مراکز اسنادی کشور محسوب می شود.