ورود مردم ناراضی قم به ادارات دولتی


2110 بازدید

ورود مردم ناراضی قم به ادارات دولتی
گزارشمحترما حدود یکصد نفر نوجوانان در ساعت 1230 ـ روز جارى داخل اداره دارائى و شهردارى شده و عکسهاى الصاقى بدیوارات [دیوارهاى] است ادارات مزبور را کنده و در داخل خیابان پاره نموده ‏اند که بمحض اطلاع بوسیله مامورین متفرق و اتفاقات دیگر جلوگیرى بعمل و در این جریان بین مامورین و متظاهرین اتفاقى رخ نداده است مراتب جهت استحضار بعرض میرسد. معاون شهربانى تفرش آقاى هلاکوئى جزو وقایع مربوط به بعدازظهر امروز گزارش شود. 13/10 بساواک قم 12/10/57